Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Poradenské a konzultační služby pro všechny žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy zajišťuje školní poradenské pracoviště (ŠPP). Poradenské služby podléhají platné legislativě (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb. a vyhlášky 197/2016 Sb. ze dne 2. 6. 2016).

Školní poradenské pracoviště je tvořeno pozicemi:

 • výchovný poradce (dále jen VP) – Mgr. Helena Kozicová Kávová
 • kariérový poradce (dále jen KP) – Mgr. Jana Sahánková
 • školní metodik prevence (dále jen ŠMP) – Bc. Jana Záhorová
 • speciální pedagog – Mgr.Vanda Krystyníková
 • logoped – Mgr. Vanda Krystyníková
 • UA poradce - Yelena Balci 

                     I.     PŘEHLED PORADENSKÝCH SLUŽEB ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

1.      Poradenské činnosti poskytované výchovnými poradci

1.1.   Výchovný poradce Mgr. Helena Kozicová Kávová

 • Nadaní žáci
 • společně s TU vyhledává talentované/nadané žáky a ve spolupráci se speciálním pedagogem jim zajišťuje vyšetření v PPP

-          navrhuje další péči o tyto žáky 

 • poskytuje odborné poradenství nadaným žákům i jejich rodičům v oblasti vzdělávání, integrace do třídního kolektivu a možnostech dalšího rozvoje
 • evidence nadaných žáků, shromažďování odborných zpráv o nadaných žácích
 • Metodické a informační činnosti

-          metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách práce s nadanými žáky

-          informuje rodiče a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití odborných služeb – školních i mimoškolních

-          poskytování informací o činnosti školských a poradenských zařízeních v regionu

-          sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky

-          vedení písemných záznamů činností výchovného poradce

 • Evidence a sledování žáků s problémovou docházkou

-          spolupráce s třídními učiteli při řešení problémové docházky žáků

-          TU hlásí výchovné poradkyni žáky, u kterých má podezření na záškoláctví (žák s vysokým počtem omluvených hodin za krátkou dobu a žák s neomluvenými hodinami)

-          příprava podkladů pro jednání s rodiči včetně doporučení (ve spolupráci s TU)

-          svolávání výchovných komisí s rodiči žáků s problémovou docházkou, aktivní účast při těchto jednáních

-          spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, orgány sociální péče aj.

 • Specifické oblasti

-          zajištění dalších úkolů dle pokynů ředitele školy

-          úzká spolupráce se školním metodikem prevence

-          sledování změn v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství

                  

1.2.   Kariérový poradce Mgr. Jana Sahánková

 • Kariérní poradenství
 • základní skupinová šetření k volbě povolání – zájmové dotazníky
 • individuální šetření a poradenství (ve spolupráci s tř. učitelem)
 • evidence a aktualizace roční nabídky učebních oborů
 • spolupráce s třídními učiteli při vyplňování a odesílání přihlášek na SŠ v daných termínech
 • poskytování poradenské činnosti pro rodiče a žáky při volbě povolání, při přijímacím i odvolacím řízení
 • zpracování přehledu o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení
 • Metodické a informační činnosti
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách práce s třídním kolektivem
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních v regionu
 • vedení písemných záznamů činností výchovného poradce
 • Evidence a sledování žáků s výchovnými problémy
 • spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů
 • příprava podkladů pro jednání s rodiči včetně doporučení (ve spolupráci s TU)
 • svolávání výchovných komisí s rodiči problémových žáků, aktivní účast při těchto jednáních
 • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, orgány sociální péče aj.
 • Specifické oblasti
 • zajištění dalších úkolů dle pokynů ředitele školy
 • úzká spolupráce s metodikem prevence školy
 • sledování změn v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství
 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák)

 

2.      Poradenské činnosti poskytované školním metodikem prevence

2.1.   ŠMP pro 1. stupeň, 2. stupeň Bc. Jana Záhorová

                  

 • Informační činnosti

-          zajišťování a předávání odborných informací ostatním pedagogickým pracovníkům školy

-          vedení a aktualizování kontaktů na instituce v oblasti primární prevence

-          tvorba a aktualizace školní nástěnky

 • Poradenské činnosti

-          ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování

-          poskytování poradenských služeb žákům a rodičům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště

 • Metodické a koordinační činnosti

-          tvorba a realizace preventivního programu školy

-          koordinace a účast na aktivitách školy zaměřených na primární prevenci sociálně patologických jevů

-          metodické vedení pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů

-          spolupráce s výchovnými poradci školy, se školním speciálním pedagogem, s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogy

-          koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, s okresním metodikem prevence a s odbornými pracovišti

-          spolupráce se střediskem výchovné péče, odbornými lékaři, krizovým centrem, Policií ČR, OSPOD aj.

-          shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů

-          získávání nových odborných informací a zkušeností – semináře a schůzky školních metodiků prevence

-          kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování

-          aktivní účast na výchovných komisích u žáků, u kterých je důvodné podezření na sociálně patologický vývoj

 • Specifické činnosti

-          vedení písemných záznamů o činnosti ŠMP

-          zajištění dalších úkolů dle pokynů ředitele školy

                  

3.      Činnosti zajišťované speciálním pedagogem

3.1.   Speciální pedagog Mgr. Vanda Krystyníková

 • Spolupráce s PPP a SPC při integraci dětí

-          vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost

-          navrhování na vyšetření žáků v PPP nebo SPC

-          zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb

-          příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb

-          úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů

 • Intervenční činnosti

-          průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav

-          provádění/zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních buď s jedním žákem, nebo se skupinou žáků

-          speciálně pedagogické poradenství a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy

 • Metodické a informační činnosti

-          metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálně vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory

-          koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními

-          metodická podpora pro učitele při tvorbě školního vzdělávacího programu.

-          vedení písemných záznamů činností speciálního pedagoga

-          metodické vedení a koordinace asistentů pedagoga ve škole

 • Evidence a sledování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-          evidence integrovaných žáků, kontrola následných vyšetření, shromažďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči

-          sledování platnosti vyšetření, včasné upozornění TU na vypršení platnosti žákova vyšetření

 • Specifické oblasti

-          zajištění dalších úkolů dle pokynů ředitele školy

-          individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání

-          sledování změn v právních předpisech týkajících se problematiky speciální pedagogiky

                  

Škola v oblasti psychologické a speciálně pedagogické diagnostice spolupracuje s PPP (pedagogicko-psychologickou poradnou) a střediskem výchovné péče.

 

UA poradce

působnosti:

 • pomoc s adaptací na nové prostředí UA žáků,
 • vysvětlení školského systému v ČR,
 • komunikace s s žáky a rodiči UA žáků

 

            II.     Plán práce školního poradenského pracoviště 

Činnost ŠPP bude zaměřena na koordinaci obsahu a organizaci poskytování poradenské podpory žákům a metodické podpory pedagogů. Poskytování, sledování a vyhodnocování zvolených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cílem působení ŠPP je nadále zkvalitňovat klima školy, pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti. Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření.

Poskytovat metodickou podporu při aplikaci speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při běžné výuce. Zabezpečit koordinaci služeb poskytovaných jinými resorty a nestátními subjekty.

Sledování a vyhodnocování prevence školní neúspěšnosti, zajištění včasné intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů. Budeme průběžně vyhodnocovat účinnost preventivních programů.

Předcházet všem formám rizikového chování včetně forem šikaně a diskriminaci.

Zajistit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími potřebami.

Zajistit podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, dále podporu vzdělání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.

Zajistit speciálně pedagogickou intervenci žákům přímo ve škole, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci. Zajistit kariérové poradenství.

Činnost ŠPP bude vycházet z potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich zákonných zástupců a pedagogů, které jsme byly schopni odhalit a analyzovat v průběhu uplynulého působení školního poradenského pracoviště na naší škole.

Rovněž se budeme intenzivně věnovat posílení primární preventivní činnosti v oblasti rizikového chování. Dále budeme soustavně pracovat na vytvoření podmínek pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociální vývoji žáků a cíleně zapojovat do této činnosti především třídní, ale i ostatní učitele.

.

Pravidelné schůzky ŠPP

-          termín schůzek bude upřesněn

-          na těchto schůzkách může být přítomen i zástupce vedení školy

Mgr. Monika Cintlová

ředitelka školy

Přílohy:

Postupy řešení krizových situací ve škole v oblasti rizikového chování – platný od 2021/22.

Postup pro třídního učitele k prevenci při řešení výchovných problémů žáků.

Postup pro řešení a prevence školní neúspěšnosti.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2023/2024

 

 

 

Škola

(1) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí zpravidla výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem.

(2) Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na

a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

c) prevenci školní neúspěšnosti,

d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

(3) Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků uvedených v odstavci 1, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

(4) Pedagogičtí pracovníci uvedení v odstavci 1 se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

(5) Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením také v oblasti dalších služeb zajišťovaných pro žáky podle standardních činností
myfooter obrázek_2023-10-11_124032105.pngplan-doucovani.jpgobrázek 2024 03 11 104625671 rovnzsuml          Sablony2 panelsablony3.JPG   kraj logosrdce placka ovoce webbanner01        
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI