Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní družiny

Obecná ustanovení
            Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává ředitel školy pro školské zařízení - školní družinu - Vnitřní řád školní družiny. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. Prokazatelné seznámení zákonných zástupců s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu žáků do ŠD.
            Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  
            Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.
            Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou relaxačních, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

- Relaxační činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klid, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

- Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

- Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD.

- Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).
Poslání školní družiny
            Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů
s pedagogickými pracovníky
Práva žáků a jejich zákonných zástupců
 • Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,
 • má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve školní družině,
 • má právo vybrat si podle vlastního zájmu zájmový kroužek školní družiny,
 • má právo navštěvovat své spolužáky v jiných odděleních se souhlasem své vychovatelky,
 • má právo využívat všechny pomůcky a zařízení, které činnost ŠD nabízí,
 • má právo v rámci aktivit ŠD relaxační a rekreační činnosti,
 • má právo na přípravu na vyučování (se souhlasem zákonného zástupce)
 
Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
 
 • dodržovat Vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem a Vnitřním řádem školní družiny,
 • zákonný zástupce má povinnost včas uhradit poplatek, pokud tak neučiní, uvědomí vedoucí vychovatelka ředitele školy, nejpozději měsíc po termínu splatnosti,
 • zákonný zástupce má povinnost informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání,
 • zákonný zástupce má povinnost dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými Školním řádem,
 • zákonný zástupce má povinnost oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh zájmového vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
 • žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje Školní řád a řády odborných učeben, chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob,
 • přihlášený žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, zúčastňuje se organizovaných činností,
 • žák chodí vhodně oblečen s ohledem na plánované činnosti,
 • udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením,
 • před ukončením činnosti školní družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí budovu ŠD bez vědomí vyučujících.
 • žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek, manipulace s nebezpečnými předměty, apod.),
 
 
Vzájemné vztahy se zaměstnanci
 • vychovatelky vytvářejí příjemnou atmosféru, pozitivní prostředí a respektují osobnost každého jedince,
 • žáky vhodně motivují, povzbuzují, vyznávají rovný přístup
 • se zákonnými zástupci jednají korektně,
 • základem dobrého vztahu je komunikace,
 • rovné vztahy pomáhají budovat i vzájemně mezi žáky
 • žáci všechny pracovníky slušně oslovují (paní vychovatelko, paní kuchařko, paní učitelko, apod.), zdraví, žádají, děkují, učí se rozlišovat různé sociální role a jednání v nich

Provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení
 
Provozní doba ŠD:  6:00 – 8:00      11:30 – 16:45
·        Školní družina otevírá ve školním roce 2019/2020 celkem 3 oddělení v  prostorách ŠD.
·        Ranní provoz bude pro všechny zájemce v budově ŠD.
·        Po skočení vyučování se žáci shromažďují do jednotlivých oddělení podle toho, jak byli zapsáni
·        Dle zájmu si žáci vybírají činnost; zájmové kroužky probíhají dle rozpisu, činnost je ukončena nejpozději do 16.30 hodin
·        Od 15.30 hodin budou všichni žáci, kteří nenavštěvují zájmové kroužky, v budově ŠD
·        ŠD ve školním roce nabízí zájmové kroužky:
·        „Šikovné ruce"                                    15.00 – 16.00    pondělí             Kucmerová                                                                                            
·        „Všekutílek“                                        15.00 – 16.00   úterý                  Mašlonková
·        Sportovní  hry (tělocvična)               15.00 – 16.00   středa               Průchová
                                                                                  
·        vyzvedávání žáků ze ŠD dle domluvy se zákonnými zástupci, obvykle však do 13.30 hodin, po 15.00 hodině (po návratu z vycházky) a po skončení zájmových kroužků; některé odchody jsou vázány na odjezd autobusů MHD (Hamrníky apod.)
·        v době, kdy probíhají zájmové kroužky, probíhá současně běžná činnost ŠD
·        po projednání se zřizovatelem se činnost ŠD v době všech prázdnin přerušuje
·        v době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, s případným omezením podle pokynů hygienika
 
Přihlašování do ŠD
Rodiče přihlašují své děti prostřednictvím přihlašovacích – zápisových lístků. Jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny.
Předávání informací zákonným zástupcům, přihlašování a odhlašování žáků školní družiny zajišťuje vedoucí vychovatelka.
·        O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje na základě písemné přihlášky ředitel školy.
·        Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy.
·        Žáci ŠD jsou zároveň žáky školy, a proto jsou povinni se řídit Školním řádem a Vnitřním řádem školní družiny
Odhlašování ze ŠD
zákonný zástupce tuto skutečnost sdělí pouze písemnou formou vedoucí vychovatelce (popř. vychovatelce příslušného oddělení).
Vyloučení ze ŠD
 • Žák může být vyloučen:
·        při opakovaném porušování Vnitřního řádu školní družiny
·        v případě porušování Školního řádu
·        pokud zákonný zástupce včas nezaplatí úplatu za docházku do ŠD
Platby ve ŠD
Úplata za ŠD je stanovena pro školní rok 150,- Kč za měsíc. Zákonný zástupce uhradí úplatu ve dvou splátkových obdobích:
 • září – prosinec                         600,- Kč .                     uhradit do konce října
 • leden – červen                         900,- Kč                      uhradit do konce února 
 vedoucí vychovatelka zprostředkovává placení poplatků – předáváním složenek zákonným zástupcům.
 V případě celotýdenního využívání pouze ranní družiny činí platba 60,- Kč za měsíc. Platba probíhá dle dohody s vedoucí vychovatelkou ŠD.
Podmínky docházky do ŠD
Podmínky a doba odchodu či vyzvedávání žáků se stanoví dle přihlášky žáka.
Žáci se na začátku školního roku zapíší do jednoho z oddělení, které pak navštěvují. Pokud nastanou důvody ke změně oddělení, požádají zákonní zástupci o změnu písemnou formou.
Žáky 1. tříd vyzvedává v ZŠ po skončení vyučování vychovatelka, ostatní přicházejí samostatně.
Zákonný zástupce sdělí vychovatelce ŠD každou změnu pouze písemně:
·        změna doby odchodu ze ŠD
·        vyzvednutí dítěte jinou osobou
·        samostatný odchod dítěte ze ŠD, apod.
Na SMS a volání na pevný a mobilní telefon žáky ze ŠD z bezpečnostních důvodů neuvolňujeme. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí.
·        Vychovatelky odpovídají za žáka v době pobytu ve ŠD.
·        Na akce ŠD mohou být využívány i jiné prostory školy dle potřeby (tělocvična, školní hřiště aj.) a dále zařízení ve městě (MěDD, bazén, solná jeskyně, apod.)
Vychovatelka zaznamenává denně docházku žáků do docházkového sešitu:
Při ranní družině
Při odpolední – pouze změnu oproti zápisnímu lístku
Zákonní zástupci a další návštěvníci nevstupují do prostor ŠD, pouze v ojedinělých případech se svolením vychovatelky
Postup vychovatelky při nevyzvednutí dítěte do stanovené doby
1.      telefonický kontakt se zákonnými zástupci
2.      pokud si zákonný zástupce nevyzvedne bez ohlášení své dítě do 16.45 hodin a nelze se s ním telefonicky spojit, vyčká vychovatelka ještě 15 minut a poté zavolá Městskou policii a požádá o pomoc při předání žáka
3.      o této skutečnosti ihned vyrozumí ředitele školy a následně učiní písemný zápis
Dočasné umísťování žáků do ŠD
Ve ŠD mohou být dočasně umístěni i žáci, pro které nastane výjimečná situace (o tomto umístění rozhodne ředitel školy). Toto umístění bude na dobu nezbytně nutnou. Za tyto žáky zodpovídá příslušná vychovatelka.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 
·       Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině tak, aby neohrožovali zdraví
a majetek svůj, ani jiných osob,
·       nenosí do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností (cenné předměty, včetně šperků, mobilní telefony - mobil bude uložen v aktovce a bude použit pouze v naléhavém případě) a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob,
·       na počátku školního roku vychovatelé provedou prokazatelně poučení žáků a zapíšou                do třídní knihy a dále pak při dalších akcích, při kterých je poučení nutné,
·       všichni zaměstnanci jsou při zájmovém vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj,
·       pro předcházení sociálně patologických jevů poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti, všichni pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržují požární předpisy, pokud zjistí závady a nedostatky, které ohrožují zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu, je jejich povinností toto neprodleně oznámit řediteli, eventuálně v rámci svých možností zabránit vzniku školy,
·       sledují zdravotní stav žáků, v případě náhlého onemocnění či úrazu žáka neprodleně informují zákonné zástupce a současně (v případě vyhodnocení situace přivolají RZS)
a následně vyrozumí ředitele školy,
·       v rámci svých možností poskytnou žákovi první pomoc, popřípadě zajistí ošetření žáka lékařem,
·       každý úraz zapíší do knihy úrazů (centrální),
·       činnost zájmového vzdělávání může probíhat i v jiných prostorách než ve školní družině, žáci pak dodržují také bezpečnostní pokyny jiných zařízení (bazén, divadlo, tělocvična, apod.),
·       pro zdárný vývoj žáka je důležité dodržovat pitný režim – nápoje mají žáci vlastní, popřípadě ve spolupráci s rodiči zabezpečují nápoje vychovatelky ŠD (příprava nápoje ze sirupů),
·       při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vedoucí vychovatelka s ředitelem školy předem organizaci zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob,
·       v případě zvláště hrubého slovního útoku či úmyslného fyzického útoku vůči spolužákům či dospělým osobám bude toto považováno za závažné zaviněné porušení povinností
a bude posuzováno podle Školního řádu
Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

·       Žáci svévolně nepoškozují vybavení školní družiny, neničí nábytek, sociální zařízení, nepoškozují hračky, hry, apod.,
·       pokud dojde k adresnému poškození, bude zákonný zástupce vyzván k úhradě či spolupodílení se na opravě, výměně poškozené věci,
·       pokud dojde ke ztrátě nebo ke zcizení věci, neprodleně toto oznámí žák své vychovatelce, která pomůže tento problém řešit,
·       v některých případech je nutná spoluúčast PČR (ohlášení ztráty či zcizení provádí poškozený, resp. zákonný zástupce),
·       žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí, ukládají si je na místa k tomu určená,
·       do školy žáci nosí pouze věci potřebné k činnosti v ŠD
                                                                                                           
V Mariánských  Lázních dne  1. 9. 2019                                                                                                                                         
                                                                                                         Mgr. Monika Preňková
                                                                                                                        ředitelka školy

Vnitřní řád školní družiny ke stažení
myfootersablony3.JPG Sablony2 panel   kraj logobanner01    srdce placka ovoce web   plan-doucovani.jpg
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.