Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace

Řád školní jídelny

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení Vnitřní řád školní jídelny.
Vnitřní řád školní jídelny upravuje:
a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,
b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.
Vedoucí jídelny prokazatelně seznámí zákonné zástupce s Vnitřním řádem školní jídelny při přihlašování ke stravování.

1) Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení
Práva žáků a zákonných zástupců
·        každý žák má právo se přihlásit ke stravování
·        má právo vybrat si den, kdy se chce stravovat (pravidelný výběr, celotýdenní výběr, nepravidelný výběr)
·        má právo vybrat si dle svého uvážení místo k sezení, pokud to situace dovolí
·        má možnost výběru nápojů
·        žák má právo na výdej všech chodů oběda dle jídelního lístku
·        školní jídelna respektuje zdravotní obtíže žáků
·        má právo se stravovat po celou dobu výdeje obědů
·        má právo konzumovat oběd v hygienicky nezávadném, bezpečném a příjemném prostředí
·        má právo první den neplánované nepřítomnosti na vyzvednutí oběda do jídlonosiče (výdej 11.00 -12.00 hod.)
·        má právo t oběd (telefonicky, elektronicky, osobně) nejpozději do 7:00 hodin daného dne
·        každý žák má právo požádat pedagoga konajícího dohled o pomoc
·        stejně tak může požádat o pomoc personál školní jídelny
·        zákonný zástupce má právo na vrácení přeplatku stravného při ukončení stravování ve ŠJ
 
Povinnosti žáků a zákonných zástupců
 • zákonný zástupce má povinnost přihlašovat i odhlašovat žáka (nepřítomnost, nemoc, ukončení stravování ve školní jídelně)
 • pravidelně hradit stravné
 • zákonný zástupce je povinen aktualizovat údaje uvedené v přihlášce ke stravování
 • žáci se chovají k dospělým osobám ve školní jídelně (personál kuchyně, pedagogové) vždy slušně, respektují jejich pokyny, dodržují Školní řád a Vnitřní řád školní jídelny
 • žák je povinen odkládat své svršky a aktovku na místo k tomu určené
 • žák je povinen řídit se pokyny pedagogického dohledu
 • žák je povinen zdržovat se ve ŠJ pouze po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci oběda
 • žák je povinen odkládat použité nádobí po konzumaci oběda do odkládacího okénka a zanechat své místo čisté
2) Provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení
 • obědy se ve ŠJ vydávají od 12.00 – 14.00 hod.
 • žáci vstupují do objektu ŠJ spořádaně, před vstupem do jídelny mají možnost provést důkladnou očistu rukou
 • žáci si své tašky a svršky odloží na předem určená místa
 • vstup žáků do jídelny a odběr jídla organizuje určený pedagogický dohled ve ŠJ
 • při přenosu jídla ke stolům se žáci chovají ukázněně, neběhají, aby nezpůsobili úraz
 • ve ŠJ žáci zachovávají pravidla slušného chování a stolování, jídlo, nápoje, moučníky, saláty, ovoce apod. konzumují vsedě u stolů
 • pokud si žáci v ojedinělých případech ovoce, sušenky, jogurt, apod. odnesou mimo jídelnu, nebudou znečišťovat okolí jídelny a školy odpadky
 • oběd ve ŠJ je vydán pouze po předložení karty nebo čipu, který si každý strávník ve ŠJ zakoupí
(probíhá postupná výměna karet za čipy)
 • v případě ztráty ohlásí žák nebo zákonný zástupce neprodleně tuto skutečnost vedoucí ŠJ nebo kuchařce a opatří si novou kartu nebo čip (viz Informace pro zákonné zástupce)
 • stanovení finančních normativů je určeno dle věkových skupin
 • platby za stravné se platí PŘEDEM, nejpozději do posledního dne v měsíci na měsíc následující
 • způsob placení je pouze bezhotovostní (číslo účtu je uvedeno v Informacích zákonným zástupcům) 
 • pokud neproběhne platba v řádném termínu, může být žák ze stravování vyloučen
 • třídní učitel oznámí vedoucí školní jídelny mimořádné akce nejpozději dva pracovní dny před jejich konáním – exkurze, kulturní a sportovní akce školy, výlety, apod., kterých se zúčastní celé třídní kolektivy a odhlásí je z obědů
 • každý žák ŠJ musí mít na nový školní rok řádně vyplněnou písemnou přihlášku na stravování
 • po projednání se zřizovatelem se provoz ŠJ v době všech prázdnin přerušuje
 • v době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna může být provoz školní jídelny zajištěn, s případným omezením podle pokynů hygienika
 • Žákům je zakázáno nosit do ŠJ koloběžky, skateboardy a jiné, které připevní vlastním zámkem ke kovovým sloupům či k zábradlí u ŠJ. Za jejich ztrátu škola nezodpovídá.
·       Žák si odkládá hokejky na k tomu určeném místě ve školní jídelně.
3) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • bezpečnost a ochrana zdraví žáků je zajištěna pedagogickým dohledem (zajišťuje zástupce ředitele v součinnosti s vedoucí školní jídelny)
 • pedagogický dohled ani pracovníci školní jídelny nebudou tolerovat ze strany žáků projevy diskriminace, nepřátelství a násilí, v případě jakéhokoliv takového projevu ihned zakročí a budou problém řešit
 • všichni zaměstnanci budou dodržovat rovný přístup ke všem žákům školy a zájmového vzdělávání
 • dohled řídí postupný vstup žáků do jídelny (jedna směna 120 žáků)
 • dohled ve ŠJ sleduje chování žáků při stolování, odnášení použitého nádobí včetně příborů
 • dojde-li k potřísnění podlahy, stolů, okamžitě sjedná nápravu, aby nedošlo k úrazu
 • případný úraz je řešen dohledem obvyklým způsobem (Kniha úrazů je umístěna ve sborovně v hlavní budově školy) a je poskytnuta první pomoc
 • pokud se objeví nežádoucí kázeňské projevy žáků, řeší je dohled na místě
 • logistika výdeje obědů a odnášení použitého nádobí je zvolena tak, aby nedocházelo ke "křížení cest", tímto se předchází možným úrazům
         4) Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů
 • žáci jsou vedeni k šetrnému zacházení s majetkem školní jídelny
 • přístup žáků do školní jídelny je jen za přítomnosti dohledu
 • žáci si ukázněně odnesou jídlo na platech ke stolu, po konzumaci použité nádoby odnesou k místu tomu určenému a odchází ze školní jídelny
 • mladším žákům jsou zpočátku nápomocny vychovatelky ŠD a přítomný dohled
 • pracovníci vedou žáky ke stravovacím a stolovacím návykům
 • o příjemné prostředí jídelny se starají i pracovnice školní jídelny
Všichni zaměstnanci i žáci byli s Vnitřním řádem ŠJ seznámeni.
Všichni zákonní zástupci žáků jsou seznamováni s Vnitřním řádem ŠJ na třídních schůzkách
Vnitřní řád školní jídelny je veřejně zpřístupněn na nástěnce ŠJ.
V Mariánských Lázních dne 1. 9. 2019
          Ludmila Křížová                                                                              Mgr. Monika Cintlová
      vedoucí školní jídelny                                                                               ředitelka školy

Řád školní jídelny

 

        
myfootersablony3.JPG plan-doucovani.jpg obrázek_2023-10-11_124032105.pngrovnzsuml          Sablony2 panel   kraj logosrdce placka ovoce webbanner01        
 
Copyright © 2019 Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472/3, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI